قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

 

این بیمارستان به همت جمعی از نیکوکاران و خیرین در سال ۷۷ ساخته و در مهر ماه ۸۲ به بهره برداری رسید. از خصوصیات بارز این سازمان این است که هیچ شخص حقیقی و حقوقی ذینفع نبوده و هیچ سودی به هیچ فردی تعلق نمی گیرد و بیمارستان قابل واگذاری به هیچ سازمانی نمی باشد.