نحوه برخورد با بيماران مراجعه كننده به اورژانس

نحوه برخورد با بيماران مراجعه كننده به اورژانس

بیماران مراجعه کننده به اورژانس به سه گروه تقسیم می‌شوند:

 

◄ گروه اول (بیماران سرپایی)

بیمارانی که جهت ویزیت سرپایی، گرافی، آزمایش و... مراجعه نموده و پس از دریافت درمان ترخیص هستند. در این مورد اگر بیمار نیاز به تزریق سرم و دارو داشت طبق روال قبلی Order سرم برای همکاران پرستاری نوشته و بایگانی شود.


◄ گروه دوم (بیماران تحت نظر)

بیمارانی که جهت درمان، نیاز به بررسی بیشتر داشته و در اورژانس تاچند ساعت آینده مجدداً ویزیت خواهند شد. این گروه صرفاً توسط پزشک اورژانس ویزیت خواهند شد.
مانند بیماران سوچوری، جراحی‌های سرپایی، درخواست آزمایشات اورژانسی که توسط خود پزشک اورژانس تعیین تکلیف می‌شوند. در مورد این گروه پرونده سرپایی (مقوائی) تشکیل شود.


◄ گروه سوم (بیماران نیازمند به بستری)

تمام بیماران بد حال نیازمند بستری ونیز تمام بیمارانی که احتمال نیاز به ویزیت متخصص را دارند. مانند بیماران قلبی، تنگی نفس که جهت تعیین تکلیف نیاز به ویزیت متخصص دارند. در مورد این گروه پرونده بستری تشکیل شود.

 

به هیچ عنوان در مورد بیماران بد حال، صرف اینکه بیمار قادر به پرداخت هزینه نمی‌باشد از انجام اقدامات اولیه و تشکیل پرونده خودداری ننمایید.