بخش بستری زنان

بستری زنان

 

 

بخش بستری زنان :

شامل یک اتاق تک تخته خصوصی ودواتاق دو تخته خصوصی ودو اتاق سه تخته و دو اتاق چهار تخته عمومی  می باشد .از مشخصات بخش بستری زنان ، می توان به حضور پزشکان مجرب، پرسنل متخصص و دلسوز، آموزش بیمار و همراه (به عنوان مثال توضیح در مورد رژیم غذایی و یا تزریق انسولین برای بیماران دیابتی)، فضای فیزیکی مناسب و آرام، وجود تخت دیجیتال برای بیمار و سرویس عالی اشاره نمود.