بخش تحت نظر

بخش تحت نظر

بخش تحت نظر بیمارستان شامل 6 تخت جهت رفاه بیماران بستری الکتیو  می باشد که برخی از تجهیزات  بخش شامل الکتروشوک -مانیتورینگ است.