رادیولوژی و سونوگرافی

بخش های رادیولوژی سی تی اسکن و سونوگرافی

بخش رادیولوژی و سی تی اسکن به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات می باشند وتجهیزات این واحد شامل سی تی اسکن -ماموگرافی-رادیولوژی پرتابل-دستگاه CR- سونوگرافی-الکتروشوک می باشد.