بخش داروخانه

بخش داروخانه

 

 

واحد داروخانه بیمارستان به ریاست آقای دکتر عزت اله پناهی مدیریت می شود.