اطاق های عمل

اتاق عمل

 اين بيمارستان دارای 3  اتاق عمل مجزا و بخش CSR با تجهيزات پزشکی پيشرفته است که برخی از آنها شامل : 2 فیکو-برونکوسکوپ -آرتروسکوپ-دستگاه لیزر CO2 جهت ENT-دستگاه TUR-لاپاروسکوپ-شیورآندوسکوپی سینوس- سنگ شکن-CARM-میکروسکوپ ENT-میکروسکوپ چشم-وارمرخون-الکتروشوک-مانیتورینگ مجهز به عمق سنج بیهوشی-کاپنوگراف-IBP-اندازه گیری گازهای بیهوشی -۴ ماشین بیهوشی-فور-اتوکلاو چشمی-۱وینتیلاتور پرتابل, و لیزر ENT