آزمایشگاه تشخیص طبی

بخش آزمایشگاه و پاتولوژی


آزمایشگاه شامل آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی به ریاست خانم دکتر سلیم پور مدیریت می شود.