بخش اطفال

بخش اطفال - نوزادان

 

در بخش اطفال  پزشکان متخصص اطفال در زمینه های مختلف داخلی و جراحی و نیز پرستاران مجرب، خدمات جامعی را در درمان و مراقبت از کودکان بیمار انجام می دهند. این بخش مجهز به تجهیزات پیشرفته برای مراقبت از کودک می باشد.بخش اطفال  شامل 4 تخت بستری  اطفال وبخش نوزادان شامل ۴ تخت بستری و 7دستگاه فتوتراپی که شامل 3دستگاه 16 و 8 و 4 لامپه می باشند وبرخی از تجهیزات این بخش الکتروشوک -پمپ سرم-نبولایزر