بخش ccu

بخش ccu

بخش CCU شامل چهار تخت است که فعلاَ تعطیل می باشد.